Աղօթք

Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ.
Օրհնութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն

Prayer

Amen, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit,
Blessing to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
Now and forever and unto the ages of ages, amen.