Telf.com

Blog

Awesome Voice

With your awesome voice, Christ, from upon the Cross you shook your entire creation, the heavenly and the earthly.
The awesome revelation of the angel startled the women saying, “Why seek you the Living among the dead?”
And, in awe of the awesome power of the Son of God, the forerunners in hell trembled saying, “Lift up your heads, you gates!”

Ահագին ձայնիւդ Քո, Քրիստո՛ս, ի վերայ խաչին դողացուցեր զարարածս ամենայն՝ զերկնային եւ զերկրաւոր բնութիւնս:
Ահագին երեւումն հրեշտակին զարհուրեցոյց զկանայսն՝ ասելով. «Զի՞ խնդրէք զԿենդանին ընդ մեռեալս»:
Եւ յահէ զօրութեան Աստուածորդւոյն զարհուրեցան կարապետք դժոխոցն՝ ասելով. «Համբարձէ՛ք, իշխա՛նք, զդրունս ձեր ի վեր»:

Der Hergnits = Praise the Lord of Heavens (
ՃԽԸ 148), Hampartsi = I lifted up my eyes (ՃԻ 120), Haroutian = Resurrection, mode դձ=7 (4th authentic), stanza գ=3 (Small Hymnal p 465, Big Hymnal p 253, Notated Hymns vol 4 p 192) (In Armenian, the code for that citation is: Տրյ Հմբ Յար դձ գ)