Telf.com

Blog

My name?

Why do you ask my name, seeing that it is Wonderful?

· The Wonderful Angel of the Lord rejoicing descended upon the grave and sounded the trumpet at the resurrection of the Lord.
· At the venerating trumpet, they were awed and frightened to death.
· The voice of the Angel became he sound of rejoicing, “The Lord rose. Glory to the resurrection of the Lord.”
· Through closed doors Jesus appeared to the disciples and said, “Peace unto you.”

·
Սքանչելի հրեշտակն Տեառն ցնծութեամբ իջեալ ի գերեզմանն՝ հարկանէր փող յարութեանն Տեառն:
·
Ի հարկանել փողոյն պահապանքն զարհուրեցան եւ եղեն ի յահէն որպէս մեռեալ:
·
Ձայն եղեւ ի հրեշտակէն, բարբառ եղեւ ուրախութեան. «Տէր յարեաւ. փա՜ռք յարութեանն Տեառն»:
·
Դրօքն փակելովք երեւեալ Յիսուս աշակերտացն եւ ասէր. «Խաղաղութի՜ւն ընդ ձեզ»:

Տրյ Հմբ Յար ԱԿ գ