Telf.com

Blog

My Welcome Helper

· My Lord has become my welcome helper, my salvation. He is my God, and I will praise Him.
· He was nailed to the cross and loosed the bonds of hell. He is my God, and I will praise Him.
· He dissolved death by death and by resurrection erased the sins of our forefather. He is my God, and I will praise Him.
· Mother of God, you are the hope and protector of those who confess you. Intercede with your Son and God that he may save us.

·
Իմ Տէրը դարձաւ իմ ընդունելի օգնական, ինծի փրկութիւն. Ան է իմ Աստուածը, եւ կը փառաւորեմ Իրեն:
·
խաչին վրայ բեւեռուեցաւ եւ դժոխքի կապանքները լուծեց. Ան է իմ Աստուածը, եւ կը փառաւորեմ Իրեն:
·
Մահով մահը լուծեց եւ յարութիւնով նախահայրին մեղքերը ջնջեց, Ան է իմ Աստուածը, եւ կը փառաւորեմ Իրեն:
·
Աստուածածի՛ն, դուն ես յոյսը եւ ապաւէնը անոնց որոնց քեզի կը խոստովանին. Քու Որդիին եւ Աստուածին բարեխօսեէ՛ որ կեցուցանէ մեզի:

·
Օգնական ընդունելի եղեւ իմ Տէր ինձ փրկութիւն. Սա է իմ Աստուած, եւ փառաւորեցից զՍա:
·
Ի խաչին բեւեռեցաւ եւ զդժոխոցն ելոյծ զբռնութիւն. Սա է իմ Աստուած, եւ փառաւորեցից զՍա:
·
Որ մահուամբն ելոյծ զմահ եւ յարութեամբն զնախահօրն ջնջեաց զմեղս, Սա է իմ Աստուած, եւ փառաւորեցից զՍա:
·
Աստուածածի՛ն, դու ես յոյս եւ ապաւէն խոստովանողացս զքեզ. Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ բարեխօսեա՛ կեցուցանել զմեզ:

Աւգ Օրհ ԳՁ ա