Telf.com

Blog

Pharaoh and all his chariots

· Pharaoh and all his chariots were drowned in the torrent of the waters, but the sons of Israel went on dry land, in the midst of the sea,
· When Moses cleaved [the water] with his staff, symbol of the cross, the abyss was divided, and he led them to the sublime light.
· This [light] is the Word of God, before all ages, revealed to the universe by His inexpressible coming, born of the virgin.

·
Փարաւոն կարքերով ջուրի հոասանքի մէջ ընկղմուեցաւ, եւ Իսրայելի որդիները ծովուն մէջտեղը ցամաքի վրայ քայլեցին:
·
Երբ Մովսէս խաչանիշ գաւազանովը բաժնեց, պատռուեցաւ անդունդը, եւ առաջնորդեց զանոնք անմեկնելի լոյսին մօտ:
·
Սա է Բանն Աստուած, որ յաւիտեանէ առաջ իր անասելի գալուստովը յայտնուեցաւ տիեզերքին՝ ծնաւ Կուսէն:

·
Փարաւոն հանդերձ կառօք ընկղմեցաւ ի հոսանս ջուրց, եւ որդիքն Իսրայելի գնացին ընդ ցամաքն ի մէջ ծովուն:
·
Յորժամ հերձեաց Մովսէս խաչանիշ գաւազանաւն, պատառեցան անդունդք, եւ առաջնորդէր նոցա անմեկնելի լոյսն:
·
Սա է Բանն Աստուած, որ յառաջ քան զյաւիտեանս անճառելի գալստեամբն Իւրով յայտնեցաւ տիեզերաց՝ ծնեալ ի Կուսէն:

Աւգ օրհ բկ ա

Midnight Praises
Mode 4
First Stanza