Telf.com

Blog

Hope of the Faithful

Behold, people, our wonderful God. Be attentive, believers of Christ, and be mindful of the righteousness of his truth, for he is the hope of the faithful.
The Uncreated Being, the Indivisible Word of God willingly surrendered Himself to death on the cross, was buried in a new grave, and, through his resurrection, granted us life.
Rejoice, O Mother of ineffable Light, Mary, Holy Mother of God, for by you was the Divine Fire carried. O Luminous Temple of the Word of God, to Him always intercede on our behalf.

Նայեցարո՛ւք, ժողովո՛ւրդք, ի սքանչելիս Աստուծոյ մերոյ. ունկնդի՛ր լերուք, հաւատացեա՛լք Քրիստոսի, եւ ի մի՛տ առէք զարդարութիւն ճշմարտութեան, զի Նա է յոյս հաւատացելոց:
Էութիւն անեղ, անբաժանելի՝ Բանն Աստուած կամաւորութեամբ յանձն էառ զմահ խաչի եւ թաղեցաւ ի նոր ի գերեզմանի. եւ յարութեամբն Իւրով շնորհեաց մեզ կենդանութիւն:
Ուրա՛խ լեր, մա՛յր անճառ Լուսոյ, Մարիա՛մ, սո՛ւրբ Աստուածածին, քանզի ի քեզ կրեցեր զհուր Աստուածութեանն, լուսեղէն տաճա՛ր Աստուծոյ Բանին. առ Նա միշտ բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

Great Praises, First Plagal Mode, Second Stanza
Աւգ օրհ ակ բ